Nyt fra bestyrelsen

Referat af den ordinære generalforsamling

onsdag den 29. marts 2017
Beboerlokalet, Johan Sempsgade 9 st.tv., 1420 København K

 1. a) Valg af dirigent og referent

Anders Buch Kristensen blev valgt som dirigent og konstaterede derefter, at den ordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt i overensstemmelse med gældende regler og derfor kunne afholdes. Dagsordnen var ligeledes udsendt rettidigt og indeholdt de nødvendige punkter. Der forelå regnskab samt skriftlig beretning og forslag til kontingent.

Elisabeth Sydenham blev valgt som referent.

 

 1. b) Beretning

Selskabets formand, John Christiansen, gennemgik aktiviteterne i og med relation til selskabet, jnf. formandens udsendte årsberetning for 2016-2017.
Selskabet har arrangeret samt deltaget i mange velbesøgte og velomtalte arrangementer i løbet af det forgangne år, på forskellige steder og med forskelligt indhold. Af disse arrangementer blev tre fremhævet:

 • selskabets deltagelse i forbindelse med Ulysses-installationen, der er en del af tre eksperimentelle udstillinger over klassikere ”Litteraturen ud i rummet”, og som blev til ved et samarbejde mellem ”Det litterære Udstillingshus” og tre biblioteker i Regions Hovedstaden, hvor Ulyssesudstillingen blev vist.
 • Bloomsday 2016, der blev markeret af selskabet to steder: i Dublin og i København;
 • samt det sidste af dette års arrangementer, som var en aften med Karsten Sand Iversen, der fortalte om sit arbejde med nyoversættelsen af Ulysses, som udkom i 2015.

Selskabets igangværende læsegrupper benytter denne oversættelse.

Fremtidig aktivitet og arrangementer:
29. marts – umiddelbart efter generalforsamlingen – holder Poul Bangsgaard foredrag om Joyce og JP Jacobsen.

 

 1. maj kl. 19.00 afholdes et arrangement over Giacomo Joyce med deltagelse af Jeppe Brixvold og Martin Snoer Raaschou. Arrangementet finder sted i boghandlen ”Ræven og Pindsvinet”, Vesterbrogade 176.

 

Bloomsday (16. juni) 2017 planlægges som en vandring i København

 1. september kl. 19 planlægges et arrangement med Kim Leine i Christianshavns Beboerhus.

I oktober vil John holde foredrag om Joyces skoledage på Clongowes Wood College.

 1. november planlægger Joyce selskabet et seminar ved Benjamin Boysen i samarbejde med de litterære selskaber Thomas Mann selskabet og Proust selskabet.

Selskabet takker Velux Fonden for den økonomiske støtte, selskabet har modtaget, og som er med til at muliggøre selskabets aktiviteter.

Endvidere takker selskabet boghandlen ”Ræven og Pindsvinet” for det gode samarbejde, herunder hjælp til hjemmesiden, og for den gæstfrihed, der er blevet vist selskabet.

Læsegrupper: Der er i øjeblikket seks Joyce-læsegrupper:

Tre Ulysses-læsegrupper i Københavnsområdet og en på Mols; der er to Finnegans Wake læsegrupper, en i København og en i Aarhus.

Selskabet har facebookside og hjemmeside med informationer om Joyce og om kommende arrangementer.

Beretningen blev godkendt.

 1. c) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  Karen Ohlsen gennemgik det reviderede regnskab for selskabet.

Indtægterne for 2016 blev mindre end budgetteret, men da udgifterne for 2016 ligeledes blev mindre, endte regnskabet med næsten i balance – med et lille underskud. Ydermere bidrager den tildelte, men endnu ikke medregnede støtte fra Velux Fonden (15.000 kr) til at selskabets økonomi ser sund ud.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. d) Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 1. e) Fastsættelse af budget og kontingent for 2017-18

Kontingentet forbliver uændret 250 kr, dog 100 kr for studerende

 1. f) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Karen Ohlsen og Anders Buch Kristensen blev genvalgt for to år. Jack Kristensen ønskede ikke genvalg, men accepterede at stille op som suppleant. Allan Hauge Nielsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Birgitte Feilberg, Inge Sloth Jacobsen og John Christiansen er ikke på valg, men er valgt for endnu et år.

 1. g) Valg af 1 eller 2 suppleanter til bestyrelsen.

Jack Kristensen og Elisabeth Sydenham blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

 1. h) Valg af revisor samt revisorsuppleant:

Poul Jan Poulsen blev genvalgt som revisor, og Michael Sommer som revisorsuppleant.

 1. i) Eventuelt

En deltager på generalforsamlingen havde bemærket, at der ikke var mange unge mennesker, der deltog i selskabets arrangementer og foreslog, at selskabet overvejede emner, der kunne tiltrække også unge.

Der udspandt sig en mindre diskussion over grunde til unges fravær samt ideer til emner, der muligvis ville kunne appellere til unge. Bestyrelsen noterede sig interessen for det spørgsmål og ville arbejde videre med sagen.

 

Formandens sommerbrev:
Kære medlemmer.
Bloomsday 2017 blev fejret som en byvandring i det centrale København til steder, som kan betragtes som den københavnske pendant til lokaliteter i Dublin, hvor primært Leopold Bloom tilbragte sin dag, den 16. juni 1904.
20 personer var mødt op foran statuen af Søren Kierkegaard, hvor vi hørte Stephen forelæse om Shakespeare. Nej, det var ikke Stephen himself, men Karsten Pharao, journalist og oplæser. Han fortsatte med oplæsninger af udvalgte passager fra flere af kapitlerne i Ulysses udvalgt af Karen Ohlsen fra Selskabet. Vi fulgte i Blooms fodspor på broen over Frederiksholms Kanal ( Liffey ), ved Thorvaldsens museum ( The National Museum ), Højesteret ( ditto i Dublin ), Nikolaj kirke ( All Hallows kirken ), Mc Donalds ( Burtons restaurant i Duke Street ), Sct. Annæ Plads ( Davy Byrnes ) med indtagelse af gorgonzola sandwiches og rødvin, Information ( Freemans Journal ) afsluttende foran fødselsstiftelsen i Bredgade ( Holles Street Maternity Hospital ). Navnene i parentes er lokaliteterne i Dublin.
Vi afsluttede med aftensmad i Burtons, – nej, undskyld i restaurant Petersborg i Bredgade! Vandringen havde fremelsket en sult og tørst, som blev afhjulpet på behørig vis med flæskesteg eller laks med dertil hørende vin og øl.
En dejlig dag, hvor vejrguderne stort set var med os, bortset fra ved indtagelsen af gorgonzola sandwiches og vin.
En stor tak til alle, der deltog i højt humør, og en særlig tak til Karen og Finn for et flot program samt til Karsten Pharao for en excellent oplæsning af de til tider vanskelige passager i Ulysses.
Et udblik til næste år:
Jeg påtænker at arrangere en Bloomsday tur til Dublin i dagene 11. juni – 18. juni 2018. Turen vil blive arrangeret i samarbejde med The James Joyce Centre i Dublin og vil inkludere vandre – og køreture i Dublin, indtagelse af morgenmad i Eccles Street, diverse foredrag samt en tur til Clongowes Wood College, hvor Joyce tilbragte sine første skoleår hos Jesuitterne. Der vil selvfølgelig også være mulighed for at opleve Dublin i øvrigt enten på egen hånd eller som gruppe.Prisen vil blive forsøgt holdt omkring 10.000 kr. inkluderende flyrejse og hotel med morgenmad. Ekstra tillæg for enkeltværelse.
I vil modtage nærmere information efter sommerferien med bindende tilmelding ultimo oktober.
Jeg ønsker alle en rigtig god sommer!
Med venlig hilsen
John Christiansen