Vedtægter for selskabet

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE JAMES JOYCE SELSKAB

Som vedtaget på selskabets generalforsamling den 19. november 1969 og ændret på generalforsamlingerne den 1. marts 1976, den 23. marts 1998, den 30. marts 2005 og den 24.marts 2010.

1

Selskabets navn er Det Danske James Joyce Selskab, som i engelsksproget sammenhæng hedder ”The James Joyce Society of Denmark”, og dets hjemsted er København.

 • 2

Selskabets formål er at formidle kontakt mellem Joyce – interesserede og at skabe muligheder for oplevelse og diskussion af Joyces værker; endvidere at støtte dansk Joyce-forskning, at udbrede kendskabet til forfatteren og hans skrifter, at følge de danske oversættelsers kvalitet samt at formidle Joyce – forskningens resultater, især til medlemmerne.

 • 3

Som medlem kan optages enhver interesseret uanset nationalitet og bopæl.

 • 4

Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for den kommende kontingentperiode. For nye medlemmer, der indmelder sig indenfor kontingent-perioden, der er 1/4 – 31/3, skal kontingentet reduceres svarende til længden af den resterende del af perioden. Ved indmelding indenfor det sidste halvår af en kontingentperioden, opkræves samtidigt kontingent for det kommende år. Udmeldelse sker skriftligt eller ved bestyrelsens beslutning, såfremt et medlem trods tilsendt rykker stadig er i restance ved regnskabsårets udgang.

Kontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Foreningen kan herudover finansieres ved sponsor- og annoncestøtte samt ved bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og privatpersoner.

 • 5

Selskabet ledes af en bestyrelse, bestående af mindst 5 og højst 7 personer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Ved første generalforsamling efter vedtagelse af disse vedtægter vælges dog knapt halvdelen for 1år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er ulønnet.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og kasserer. Formanden vælges for ét år ad gangen.

Bestyrelsen holder møde på begæring af et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er underrettet om mødets tid og sted, og mindst halvdelen af medlemmerne er mødt op.

Bestyrelsens opgaver er at planlægge indhold og rammer, herunder de økonomiske, for selskabets virke. Konkrete arrangementer og opgaver kan delegeres til enkelte eller en gruppe medlemmer af selskabet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen bestræber sig på at opnå enstemmige beslutninger, men afstemninger kan foretages, og beslutninger træffes da ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • 6

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts på et af bestyrelsen fastsat sted. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling sker skriftligt til hvert medlem med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. a) Valg af dirigent
 2. b) Beretning
 3. c) Aflæggelse og godkendelse af regnskab. d) Indkomne forslag.
 4. e) Fastsættelse af budget og kontingent
 5. f) Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. g) Valg af 1 eller 2 suppleanter
 7. h) Valg af revisor samt revisorsuppleant
 8. i) Eventuelt

Forslag skal være modtaget hos formanden senest en uge før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og skal afholdes, dersom mindst 10 medlemmer stiller motiveret krav herom.

I dette tilfælde skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter at kravet er fremsat.

 • 7

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot et medlem. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.

 • 8

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede årsregnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 • 9

Selskabet tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke selskabets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler selskabet.

 • 10

Ændringer i vedtægterne kan foretages på en generalforsamling, når ændringsforslaget inden generalforsamlingens afholdelse har været udsendt til medlemmerne, og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

 • 11

Ophør af selskabet kan besluttes efter tilsvarende regler som omtalt i § 10, dog er det en betingelse, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer deltager i den pågældende generalforsamling. Hvis forslaget om ophør falder, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med ophør som eneste punkt på dagsordenen, og man kan her med almindeligt flertal vedtage ophøret. I tilfælde af selskabets ophør træffer generalforsamlingens tilstedeværende medlemmer ved simpelt stemmeflertal beslutning om anvendelsen af den eventuelle formue.

 • 12

Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen.

 

 

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30 i Christianhavns Beboerhus

 

a. Valg dirigent og referent

John Christiansen blev valgt som dirigent, Birgitte Feilberg som referent.

 

b. Beretning

Formand Anders Buch Kristensens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen.

I sin mundtlige beretning nævnte formanden blandt andet:

Store Bogdag på Hald afholdes desværre ikke mere.

Golden Days-bestyrelsen har oprettet en facebook-profil.

Samrådet for de litterære selskaber i Danmark, hvor Anders er kasserer, er på Facebook

Vi har fået afslag på anmodning om støtte til forfatterarrangement med den begrundelse at  Forfattercentrum, Statens Kunstfond, vil prioritere provinsen fremfor hovedstadsregionen.

Vore arrangementer har været velbesøgte. Her fremhævede formanden især vores deltagelse i Frederiksberg Biblioteks Ulysses udstilling, hvor selskabet afholdt læsegrupper for interesserede nye Joyce-læsere. Det har efterfølgende resulteret i oprettelse af endnu en læsegruppe, så der nu er tre i hovedstadsområdet. Ulysses-udstillingen vises desuden på Albertslund og Helsingør biblioteker

 

Planlagte arrangementer:

Fællesmødet med Proust Selskabet afholdes på Borups Højskole 17. april.

Giacomo Joyce er lige udkommet med Jeppes Brixvolds meget omfattende og læseværdige efterskrift.

Årets Bloomsday arrangement vil sandsynligvis blive en festmiddag med underholdning, dog ikke operasang, som nævnt i den skriftlige beretning. Bestyrelsen modtager gerne forslag til arrangementer.

Karsten Sand Iversen vil fortælle om sin oversættelse af Ulysses torsdag den 16. marts 2017.

Den nye hjemmeside: james-joyce.dk har afløst den gamle. Planlagte og afholdte arrangementer kan ikke mere ses på hjemmesiden, men kun på Facebook. Selskabets medlemmer får selvfølgelig besked via Joycenyt og andre udsendelser fra bestyrelsen.

 

Bemærkninger til beretningen:

I tilknytning til omtalen af irlandsrejsen juni i år nævnte John Christiansen, at han gerne ville høre om der var interesse for en tur til Irland i 2017.

På forespørgsel fra Birgitte Feilberg oplyste formanden, at selskabet, trods den hårde prioritering i Statens Kunstfonds afgørelser, stadig ville søge om støtte til arrangementer.

Beretningen blev godkendt

Ideer til kommende arrangementer:

Forslag fra Grethe Lund Mortensen om flere musikarrangementer, gerne med Bo Vestergaard-Thomsen igen.

Inge Sloth Jacobsen nævnte, at det var vanskeligt at skaffe lokaler til en leje, vi kan

betale. Frederiksberg Kommune har lukket Den Gule Villa, men er i gang med opførelsen af KU.BE, som står for kultur og bevægelse. Det bliver færdigt til september og får lokaler til foreninger, men vi kender ikke priserne.  Vi er ved at udarbejde en liste over egnede lokaler til vore arrangementer.

 

c. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Kassereren Karen Ohlsen nævnte, at der i 2015 var brugt 8.000 kr. mere end budgetteret. En engangsindtægt ved salget af obligationer havde gjort dette muligt.

Regnskabet godkendt

 

d. Indkomne forslag.

Der var ingen

e. Fastsættelse af budget og kontingent 2016/2017

En kontingentstigning er blevet nødvendig, både fordi lokalelejen steget, og fordi den fremtidige støtte fra Statens Kunstfond er mere usikker.

Forslag: 250 kr. for almindelige medlemmer og 100 kr. for studerende.

Budget godkendt

 

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

John Christiansen, Inge Sloth Jacobsen og Birgitte Feilberg blev alle genvalgt for en 2-årig periode.

 g. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Elisabeth Sydenham og Grethe Lund Mortensen blev genvalgt

h. Valg af revisor samt revisorsuppleant.

Poul Jan Poulsen og Michael Sommer blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

i. Eventuelt

Inger Rønne oplyste til orientering for de nye Ulysses-læsegrupper, at der på hjemmesiden james-joyce.dk under rubrikken ”tekster om Joyces værker” er noter til alle 18 kapitler af Ulysses. Sidehenvisningerne er til Mogens Boisen-oversættelsen fra 1990.

——————————————————————————

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:

Formand: John Christiansen, næstformand Anders Buch Kristensen, sekretær Inge Sloth Jacobsen, kasserer Karen Ohlsen, øvrige medlemmer Jack Kristensen og Birgitte Feilberg.

John Christiansen takkede Anders Buch Kristensen for den store indsats han havde ydet i sine år som formand, og udtrykte sin glæde over, at Anders forsatte i bestyrelsen, nu som næstformand.

Derefter var der koncert med de meget talentfulde ”The Shannon Colleens” fra Dublin. Det var en stor fornøjelse at opleve Darina Gallagher og Sinead Murphy med sang, optræden og klaverspil. Såvel deltagerne i generalforsamlingen som de udefra kommende gæster var enige om, at det ville de gerne opleve også en anden gang.